Àâèàáèëåòû ñî ñìåõîì :)

New to mod_rewrite? This is a good place to start.

Àâèàáèëåòû ñî ñìåõîì :)

Postby FrAnco » Sat Apr 09, 2005 1:38 pm

Àíåêäîò :)

Ïðèõîäèò àíãëè÷àíèí â êàññó Àýðîôëîòà: - Òó òèêåòñ òó Äàáëèí! (Äâà
áèëåòà äî Äóáëèíà) - Êóäà, áëèí? - ÒÓÄÀÁËÈH!!!

:)

Âåñåëî ëåòàòü ñ íàøèìè! :)
Ìíå â÷åðà ñàéòèê ïîïàëñÿ èíòåðåñíûé
http://www.samolet.su
Ðåêîìåíäóþ :)
FrAnco
 

Return to Beginner's Corner

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests

cron